Pravidla

Obsah:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Obsah stránky a zákazy vztahující se ke stránce
 3. Registrace
 4. Ukončení registrace
 5. Reklama
 6. Poplatky
 7. Odměna
 8. Ochrana osobních údajů
 9. Závěrečná ustanovení

Daxni.cz, IČO: 27565491 , K vodárně 32 , PSČ 26727 Česká republika

1. Úvodní ustanovení

 1. Daxni.cz, (dále jen „Daxni.cz“) Daxni.cz je online video síť spojující celý svět prostřednictvím vysokorychlostního živě vysílaného videochatu s plnou zvukovou podporou (dále jen „Vysílající“) osoby které využíváj služeb  Daxni.cz a online vysíláj s třetími osobami jsou Uživatele (dále jen „Uživatele“)
 2. Tyto podmínky pro přístup a užití webových stránek www.daxni.cz (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících Daxni.cz (dále také jako „Uživatel“) při vstupu na Daxni.cz, a dalším používání  Daxni.cz, jakož i další související právní vztahy.
 3. Uživatel vstupem na  Daxni.cz, přihlášením stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 4. Daxni.cz může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Daxni.cz informuje Uživatele o změně Podmínek na  Daxni.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Daxni.cz.

2. Obsah stránky a zákazy vztahující se ke stránce

1.Obsah stránky je možnost propagace zboží, služéb, znalosti a zabavý a to pomoci online vysílání na Daxni.cz registrovaných uživatelů . V moment výsilání nám poskytujete výhradní, časově neomezenou licenci k publikaci. Je bezplatná a geograficky neomezená.

Zavazujete se využívat obsah stránek pouze k osobním účelům. Není dovoleno kopírování ani další šíření obsahu.

Každá osoba, která se objeví na Daxni.cz v kategorii +18, je právně zodpovědná, samostatná, žádná z nich není zaměstnancem a subdodavatelům provozovatele stránky. Daxni.cz neodpovídá za žádný úkon a chování výsilajícího a sledujícího vysílání.

Každá osoba, která zobrazuje jakýkoliv vizuální obsah v kategorii + 18, musí mít věk nad 18 let.

Kategorie +18 není vhodná pro děti a mládež. Pokud máte méně než 18 let, odejděte, prosím!

Provozovatel stránky si vyhrazuje právo odstranit  uživatele , při nahlížení kterých je možné dojít k přesvědčení, že pravděpodobně zobrazuje osobu mladší 18 let. Osoba, které se toto opatření provozovatele stránky týče, ani osoba, která výsilá, nemůže z důvodu odstranění výsiláni a pro výše uvedenou okolnost uplatnit vůči provozovateli stránky žádný nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy.

Zakázaným obsahem stránky jsou zejména:

 1. jakékoli slovní nebo obrazové materiály zobrazující lidskou důstojnost ponižující praktiky (tzv. praktiky S/M, bondage, sexuální otroctví apod.)
 2. jakékoli slovní nebo obrazové materiály zobrazující dětskou pornografii, tj. je zakázáno jakékoli zobrazení skutečné nebo předstírané soulože, jiného způsobu pohlavního styku nebo jiného obdobného sexuálního styku s dítětem nebo osobou vypadající jako dítě nebo zobrazení obnažených částí těla dítěte nebo osoby se vzhledem dítěte
 3. jakékoli slovní nebo obrazové materiály zobrazující homosexuální styk mezi muži
 4. jakékoli slovní nebo obrazové materiály zobrazující sexuální deviantní chování (např. zoofilie, nekrofilie apod.)
 5. jakékoli slovní nebo obrazové materiály zobrazující transsexuální sklony
 6. jakékoli slovní nebo obrazové materiály zobrazující osoby s oběma pohlavími (tzv. shemale)
 7. jakékoli slovní nebo obrazové materiály, které propagují jakoukoliv službu, zboží, podnik, společnost nebo osobu a mohou být vyhodnoceny jako reklama
 8. vulgární, neslušná, hrubě urážející slova a gesta
 9. stimulace peněžních transakcí mimo rámec stránky.
 10. Posouzení, zda materiál zveřejněný na stránce je její zakázaným obsahem, přísluší provozovateli stránky.

 11. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo kontrolovat materiály zveřejněné osobami zúčastněnými na stránce z toho hlediska, zda nejde o její zakázaný obsah.

 12. Provozovatel stránky v případě zjištění zakázaného obsahu může rozhodnout:

  1. o blokování materiálu se zakázaným obsahem
  2. o dočasném blokování osoby zúčastněné na stránce, která takový materiál zveřejnila
  3. o ukončení registrace osoby zúčastněné na stránce, která takový materiál zveřejnila.
 13. Z důvodu rozhodnutí provozovatele stránky podle odst. 5) tohoto článku uživatelských podmínek žádné osobě zúčastněné na stránce nevzniká žádné právo na náhradu škody či na jakoukoli formu majetkového nebo nemajetkového zadostiučinění.

 14. Každý registrovaný Uživatel má právo oznámit provozovateli stránky takové chování jiné osoby zúčastněné na stránce, které je porušením tohoto článku uživatelských podmínek.

 15. Zákazy zakotvené v tomto článku uživatelských podmínek se vztahují rovněž na ústní komunikaci osob zúčastněných na stránce, jak na jejich písemnou komunikaci uskutečněnou prostřednictvím veřejného chatu, tak soukromého chatu, dále na jejich vizuální komunikaci.

3.Registrace

 1. Registrovaným uživatelem, tj. uživatelem oprávněným využívat jednotlivé Služby a určené výhradně pro Registrované uživatele, se stane takový uživatel Služeb, který vyplní a odešle příslušný registrační formulář a potvrdí svou registraci z emailové adresy zadané při registraci, pokud nebude pro určitou Službu použit jiný postup pro registraci (např. bude-li v rámci registračního formuláře vyplňována pouze emailová adresa a heslo bude přidělováno automaticky prostřednictvím emailu zaslaného uživateli, přičemž v takovém případě je registrace završena až prvním přihlášením uživatele na příslušné Internetové stránky).
 2. 2.2Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ v příslušném registračním formuláři uživatel odešle příslušný registrační formulář a zároveň udělí svůj souhlas se zněním těchto Podmínek registrace a Všeobecných podmínek. Odesláním registračního formuláře a následným potvrzením uživatel fakticky potvrdí veškeré své souhlasy obsažené v těchto Podmínkách registrace. Registrační formulář není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v tomto formuláři jako povinné údaje a zároveň, pokud uživatel neoznačí svůj souhlas se zněním těchto Podmínek registrace a případně nesplní další podmínky registrace stanovené .
 3. 2.3Sdělování jakýchkoli dalších údajů do registračního formuláře nebo při nastavování služeb poskytovaných Provozovatelem nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné a takové údaje mohou být i zveřejňovány. Takové údaje mohou sloužit např. jako prostředek k prezentaci Registrovaného uživatele v rámci služeb Provozovatele nebo k upřesnění rozsahu a obsahu poskytovaných služeb.
 4. 2.4Provedením registrace dle předchozích ustanovení těchto Podmínek registrace se aktivuje příslušný uživatelský účet Registrovaného uživatele a vytvoří se mu uživatelský profil (dále jen „Profil“), k němuž má přístup z Internetových stránek či jiného rozhraní (po přihlášení proklikem na svůj login umístěný v daném rozhraní). Zadáním zaregistrovaného uživatelského jména (loginu) a zaregistrovaného hesla se může Registrovaný uživatel přihlásit pod svým Profilem k užívání požadované Služby. Každým přihlášením k užívání Služby pod svým Profilem potvrzuje Registrovaný uživatel svůj souhlas se zněním těchto Podmínek registrace a s aktuálním zněním Všeobecných podmínek.
 5. 2.5Registrace není nikterak zpoplatněna, vedení uživatelského účtu resp. správa Profilu rovněž nepodléhá jakékoli poplatkové povinnosti Registrovaného uživatele.
 6. 2.6 Uživatel Služeb odesláním registračního formuláře a následným potvrzením registrace (pokud bude při konkrétním způsobu registrace vyžadováno) výslovně potvrzuje a souhlasí s tím, že:

  1. (a)se stane Registrovaným uživatelem;
  2. (b)přístupové heslo ke svému Profilu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho uživatelský účet a k Údajům bez svého souhlasu;
  3. (c)veškeré údaje a osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), týkající se Registrovaného uživatele uvedené ve formuláři nebo dodatečně získané za podmínek uvedených v těchto Podmínkách registrace, vč. cookies (dále jen „Údaje“) budou shromážděny a uchovány v databázi Registrovaných uživatelů spravované Provozovatelem (dále jen „Databáze“) s tím, že budou dále zpracovávány a mohou být poskytovány třetím osobám za podmínek stanovených Zákonem a těmito Podmínkami registrace;
  4. (d)poskytne takové osobní Údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o jeho osobě dle příslušných požadavků Provozovatele, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací;
  5. (e)Provozovatel je oprávněn jednotlivé Registrované uživatele identifikovat a/nebo si správnost Údajů poskytnutých jednotlivými Registrovanými uživateli ověřit (validovat), a to jak vlastními prostředky, tak prostřednictvím třetích osob;
  6. (f)Provozovatel je, jakožto správce Databáze, oprávněn poskytnout resp. zpřístupnit veškeré Údaje třetím osobám včetně osob zahraničních, zejména však společnostem z koncernu, jehož je Provozovatel součástí;
  7. (g)je obeznámen se zněním Všeobecných podmínek, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat s tím, že upozornění na některá ujednání Všeobecných podmínek jsou uvedena v článku 3.5 těchto Podmínek registrace.
  8. (h)Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody způsobené uživatelům Služeb v důsledku událostí, které nemohl objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob;
  9. (i)Údaje mohou být používány Provozovatelem a/nebo jeho partnery za účelem rozvoje a provozu poskytovaných Služeb;
  10. (j)Provozovatel je oprávněn, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zasílat Registrovaným uživatelům buď svým jménem, nebo i prostřednicím svého smluvního partnera, jakékoli e-mailové a/nebo SMS zprávy, včetně zpráv obsahujících informace o poskytovaných službách Provozovatele či o produktech a službách třetích osob s tím, že tento souhlas může Registrovaný uživatel kdykoliv zrušit a/nebo znovu udělit ve svém Profilu nebo jiným způsobem umožněným Provozovatelem;
  11. (k)Provozovatel je oprávněn dle svého uvážení sdělovat třetím osobám, zejména však společnostem ze stejného koncernu, jehož je Provozovatel součástí, jakékoli informace o Registrovaných uživatelích a jejich činnosti související s užíváním Služeb, včetně informací o návštěvách Internetových stránek či vstupu do jednotlivých aplikací a přístupových specifikacích Registrovaných uživatelů;
  12. (l)Provozovatel je za podmínek stanovených Zákonem resp. dalšími aplikovatelnými předpisy oprávněn zmocnit nebo pověřit zpracováním Údajů jakékoli třetí osoby, včetně osob zahraničních;
  13. (m)Provozovatel je za podmínek stanovených Zákonem resp. dalšími aplikovatelnými předpisy oprávněn předat Údaje resp. Databázi jinému správci, přičemž takový správce může být i zahraniční osobou;
  14. (n)Provozovatel je oprávněn identifikovat uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů, přičemž se má za to, že veškeré výše uvedené souhlasy jsou udělovány na celé období, kdy jsou Údaje uchovávány v Databázi, a jsou konečné v tom smyslu, že není pro jakékoli jednotlivé nakládání s Údaji potřeba další konkrétní souhlas Registrovaného uživatele, pokud Zákon nestanoví jinak.
 7. 2.7Vzhledem k povaze poskytovaných Služeb, kdy Registrovaní uživatelé mohou tyto Služby užívat za podmínek stanovených Provozovatelem fakticky po dobu neurčitou, jsou Údaje v Databázi uchovávány rovněž po dobu neurčitou, tj. do doby než příslušný Registrovaný uživatel nevyužije svého práva na výmaz Údajů o své osobě. Provozovatel si však vyhrazuje právo Registrované uživatele, kteří dle záznamů Provozovatele dlouhodobě nevyužívají Služby, z Databáze vyřadit.
 8. 2.8Registrovaný uživatel má právo přístupu k jím poskytnutým Údajům, jakož i další práva podle Zákona, zejména práva podle ustanovení § 12 a § 21 Zákona.

4.Ukončení registrace

Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského účtu resp. Profilu nebo změnu či vymazání veškerých Údajů z Databáze, a to prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu nebo jiným způsobem umožněným Provozovatelem. Poskytnuté Údaje může Registrovaný uživatel také sám měnit a doplňovat. Registrovaný uživatel může svou registraci zrušit rovněž ve svém Profilu vedeném ve vztahu k určité Službě poskytované Provozovatelem, pokud je tato funkcionalita v rámci dané Služby umožněna.

5.Reklama

 1. Registrovaný Uživatel  souhlasí s tím:

  1. Že mu bude zobrazována reklama na stránce

  2. Že mu mohou být rozeslány reklamní emaily.

  3. Víc o reklama zde

6.Poplatky

Jste srozuměni s tím, že následující služby mohou být na Daxni.cz zpoplatněné:

Zpoplatněné služby jsou vždy označené a doplněné aktuálním ceníkem. V cenících zpoplatněných služeb je uživatel předem upozorněn na výši nákladů spojených s touto službou či metodu výpočtu.

Bude-li služba, za kterou uživatel zaplatil, nedostupná po dobu delší než 24 hodin, uživatel musí kontaktovat Daxni.cz

V případě uživatelovy nespokojenosti s využíváním zpoplatněné služby, může uživatel v časové lhůtě do 24 hodin po jejím zaplacení požádat o navrácení poplatku, a provozovatel se tímto zavazuje tak učinit vždy, s výjimkou SMS plateb, kdy to není technicky možné. Zpoplatněná služba přestane být uživatelovi přístupná od okamžiku uznání nároku na vrácení poplatku provozovatelem.

Komunikaci s koncovými uživateli serveru, zúčtovací a fakturační služby zajišťuje Daxni.cz

7.Odměna

 1. Stránka je zpoplatněna formou zakoupení a použití kreditu.

 2. Kredit zakoupí registrovaný návštěvník prostřednictvím stránky a použije ho ke sledování soukromém chatu, darování a zakopeni lístků..

 3. Jeden kredit má cenu 1,- Kč.

 4. Minutovou sazbu sledování registrovaného modela v soukromém chatu určuje samotný registrovaný uživatel, který má právo tuto minutovou sazbu i změnit, ne však během probíhající komunikace v soukromém chatu,darovat kredit můžete podle svého uvážení , cena lístků na představení je stanovena vysílajícím ..

 5. Odměna registrovaného uživatele 50 % z dosažených kreditů.

 6. Odměna se zasílá na žádost uživatele na jím zadaný účet, pokud je odměna vyšší než 500,- Kč. Tato odměna je hrubým příjmem registrovaného modela, z něhož uživatel má zaplatit daň z příjmů.

 7. Systém sám výgeneruje fakturu ke které uživatel má přístup.

 8. Dobití kreditu je možný rychlím převodem víc zde.

 9. V případě problému se zakoupením kreditu nebo pokud Vám systém automaticky nepřidělil kredit nás prosím kontaktujte.

8.Ochrana osobních údajů

 Jako provozovatel Daxni.cz a správce osobních údajů, respektuje soukromí svých návštěvníků a dbá na Vaši online bezpečnost tím, že chrání Vaše osobní údaje a soukromí při každé Vaší návštěvě našich webových stránek nebo komunikaci s nimi.

Naše zásady ochrany osobních údajů Vám v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabízejí zevrubné vysvětlení ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji, které nám poskytnete nebo které o Vás shromáždíme.

 1. Shromažďované údaje

1.1. Osobní údaje, které shromažďujeme, obvykle zahrnují následující údaje, avšak za určitých okolností si můžeme k Vaší žádosti vyžádat dodatečné dokumenty:

Osobní údaje mohou být shromažďovány a zpracovávány v rámci provozu našich webových stránek. Tyto činnosti můžeme provádět následujícími způsoby:

1.2. Shromažďujeme údaje týkající se Vašich návštěv na našich webových stránkách a k tomu využívaných zdrojů. Jedná se zejména o údaje o lokalitě, provozní data a další komunikační informace.

1.3. Shromažďování osobních údajů nám dále umožňují formuláře, které vyplníte na našich webových stránkách, např. registrace.

9.Závěrečná ustanovení

 1. Tyto uživatelské podmínky nabývají účinnosti dnem 20.02.2017 a plně  účinné Uživatelské podmínky pro stránku www.Daxni.cz.

Co je nejdůležitější

Respektujeme zákony státu a všechny uživatele. Chováme se v mezích smluvních podmínek a lidské slušnosti.